جابجایی و انبارش

مقدمه :

 

لوله هاي فايبرگلاس محـــدوده وسیعي از اقطار ( از 25 ميلي متر تا 3600 ميلي متر ) و

ضخامت ها ( از 3 ميلي متر تا 80 ميلي متر) را در بر مي گيرند . بعلاوه ساختار لايــه هاي

ديواره و خواص آن با توجه به كاربردهاي متنوع آن تغيير مي نمايد . با توجه تغيـيرات وسيع

در طراحي و خصوصيات مواد بكار رفته ، اقدامات مورد نياز براي ترابري ، بسته بندي و انبارش متغير خواهد بود . در اين خصوص حتما بايستي با توليد كننده در رابطه با روشهائي كه براي محصول او منحصر به فرد است مشورت گردد .با وجود تمامي اين اختلافها ، شباهتهاي بي شماري نيز وجود دارد و از اين رو روشهاي زيادي موجود مي باشند كه عمومي هستند و مي توانند با احتياط براي تمام لوله هاي فايبرگلاس بكار روند . اين روشها و توصيه ها بايستي با توجه به دستورالعملهاي سازندگان لوله ها بكار روند. الزامات ، براي بسته بندي لوله فايبرگلاس مشابه بقيه انواع لوله ها مي باشد .

 

 

 

دامنه كاربرد در حمل و نقل :

آماده سازي براي جابجایی بايستي موجب حفاظت ديواره لوله و نيز اتصالات انتهائي لوله از خسارت شود و بايد براي توليد كننده و خريدار و حمل كننده مورد قبول باشد .

لوله حمل شده بر روي كفي ها بر روي الوار صاف يا كلافها نگاهداشته مي شوند . حداقل دو

نگاهدارنده براي نگاهداشتن لوله ها لازم مي باشد . الوارهاي نگاهدارنده فقط بايد در تماس

با ديواره لوله باشند ( نه در تماس با قسمتهاي اتصالات انتهائي) هيچ بل(مادگي) ، كوپلينگ يا

سطح هر نوع اتصال ديگري مجاز به تماس با سطح تريلي نيستند.

 

 

نگاهدارنده هاي چوبي بايد داراي عرض كافي باشند تا از تاثيرات مخرب بار نقطه اي اجتناب

گردد . لوله ها بايستي كاملا محكم نگاهداشته شوند تا ضمن جدا بودن از يكديگر ، پايداري

ثابتي داشته باشند . براي اطمينان از اينكه لرزشهاي حين ترابري موجب خســــــا راتي مانند

خراشيدگي نشوند ، لوله ها نبايستي در تماس با يكديگر قرار بگيرند . لوله ها روي ارابه بايد

توسط تسمه هاي غيرفلزي و با احتراز از تغيير شكل لوله ها محكم شوند شكم دادن لوله ها ،

سائيدگي روي لوله و يا هر تغيير شكل ديگر در لوله ها مجاز نمي باشد.

خريدار مي تواند لوله ها را بابت اعلام وصول در محل اجراي كار از نظر خسارت و يا ضايعاتي كه در حين ترابري بوجود آمده مورد بازرسي قرار دهد . معمولا بازرسي خارجي كفـــــايت مي كند با اين وجود ممكن است اصابت شديد قسمتهاي خارجي لوله موجب تركهاي داخلي كوچك و يا نامريي در قسمتهاي داخلي لوله شود . از اين رو بازرسي محل قرار گرفتن تسمه هاي خارجي وقتي كه سايز لوله اجازه چنين كاري را دهد مفيد خواهد بود .

هنگامي كه بار جابجا شود و يا بسته بندي پاره گردد ، بازرسي هر قطعه هم از داخل و هم از خارج توصيه مي شود خريدار ممكن است بخواهد  مجددا لوله ها را قبل از نصــــب مورد بازرسي قرار دهد . اگـــــر كوچكترين خسارت يا نقصي ديده شود بايستي با توليد كننده در خصوص دستورات در ارتباط با تعمير و يا تعويض تماس گرفته شود .

لوله اي را كه آسيب ديده به نظر مي آيد هرگز مورد استفاده قرار ندهيد . اگر در شك و ترديد هستيد ، بازهم استفاده نكنيد . چنانچه نياز به جابجايي لوله ها در كارگاه باشد ، بهترين پيشنهاد اين است كه از بسته بندي اوليه استفاده شود .

 

بسته بندی :

بر مبناي دستورالعملهاي توليد كنندگان ، استفاده از تسمه ها ، نرده ه اي جدا كننده و يا ديگر وسائل بسته بندي ممكن است عملي باشد . بلند كردن قسمتهاي مختلف لوله ها با تسمه هاي نو ، كمربندها و يا ديگر مواد قابل انعطاف غير فلزي ممكن است .

هرگز اجازه ندهيد كه تسمه ها موجب تغيير شكل لوله شوند . از بكار بردن كابل فولادي ، زنجير و ديگر موادي كه ممكن است به سطح لوله آسيب برسانند اكيداً خودداري نماييد .

چنانچه مجبور به استفاده از كابل ، زنجير و يا چنگال ليفتراك هستيد . احتياط لازم براي محافظت از لوله براي جلوگيري از كنده شدن ، بريـــدگي و غير به عمل آوريد كه در غير اين

صورت لوله آسيب خواهد ديد .

 

 

 

چنانچه از دو تسمه كه در دو نقطه يك چهارم انتهايي لوله قرار داده باشند ، براي بلند كردن استفاده شود ، كنترل لوله ساده تر خواهد بود . هيچگاه از چنگك و يا ريسماني كه از داخل لوله عبور داده شده باشد استفاده نكنيد . به دليل اينكه لوله هاي فايبرگلاس ممكن است در اثر فشار آسيب ببينند هيچگاه نبايد لوله ها را انداخته و يا تحت فشار قرار داد مخصوصاً از دو انتهاي آن . لوله ها هرگز نبايد به روي زمين پرتاب شده يا انداخته شوند و نبايد آنها را بر روي اشياء تيز قرار داد .

 

 

دسته هاي لوله : مجموعه لوله هاي كوچكتر معمولا توسط توليدكننده دسته بندي مي شوند دسته لوله ها معمولا با يك جفت تسمه (هرگز يك تسمه بكار نمي رود) جابجا مي شوند . هرگز يك دسته لوله كه به صورت واحد در نيامده اند را بعنوان يك مجموعه بلند نكنيد. مجموعه لوله به هم دسته نشده بايستي از يكديگر منفك شده و به صورت انفرادي حمل شوند.

 

 

 

جا دادن لوله هاي كوچكتر در لوله هاي بزرگتر قابل قبول مي باشد توليدكنندگان معمولا دستور العمل هاي مكتوب در خصوص ترابري و حمل و نقل تهيه مي نمايند . هرگز يك دسته لوله تو در تو را با يك تسمه بلند نكنيد . براي اينكار هميشه از دو يا چند تسمه استفاده نمائيد .

مطمئن شويد كه تسمه هاي حمال توانايي تحمل وزن مجموعه لوله ها را دارند. درآوردن لوله ها از حالت تو در توئي با استفاده از چهار كلاف كه قطر خارجي بزرگترين قطر لوله را در بردارند انجام مي گيرد.

 

 

در آوردن لوله از حالت تو در توئي با داخل ترين لوله (كوچكترين قطر) آغاز مي گردد . روش اين عمل به طور استاندارد با داخل نمودن يك چنگك ليفتراك لفا ف بندي شده و بلند نمودن تا اينكه لوله معلق شود و خارج نمودن آن بدون اينكه با ديگر لوله ها برخوردي ايجاد شود مي باشد . هنگامي كه وزن ، طول و محدويت هاي وسائل موجب عدم استفاده از اين روش باشد مي بايست با توليد كننده براي ارائه روشــهاي مخصوص جهت خارج نمودن لوله ها از دسته لوله ها تماس گرفته شود .

 

انبارش و چیدمان :

 

لوله ها به طور كلي بر روي الوارهاي صاف انبار مي شوند تا براي جابجائي و خروج لوله ها توسط تسمه سهولت كافي بوجود آيد . الوارهاي تكيه گاه بايد داراي عرض كافي باشند تا از وارد آمدن بار نقطه اي جلوگيري نمائيد .

تكيه گاههاي عريض براي لوله هاي با قطر بالا توصيه مي شود . لوله ها بايد براي احتراز از

پيچيدن در بادهاي شديد كاملا بسته شوند . در هنگام انبارش الوارهاي تكيه گاه چنانچه در

يك چهارم انتهائي دو سر لوله قرار بگيرند بهترين خواهد بود چنانچه ممكن باشد بسته بندي

اصلي براي انبارش مناسبترين خواهد بود .        

حداكثر ارتفاع انبارش معمولا براي لوله هاي سايز زير 300ميليمتر در حدود 1,5 و براي لوله های بزرگتر از آن سایز در حدود 2.4 متر خواهد بود. براي مهار نمودن لوله ها ، ريسمانهاي نايلوني و يا كنفي مناسب خواهد بود . زنجير در صورتكيه كاملا لفاف بندي شود تا به لوله خسارت وارد نياورد قابل كاربرد خواهد بود .

 

 

واشرهاي لاستيكي بايستي در بسته بندي اوليه قرار گيرند و. بدور از نور آفتاب ، حلالها و گريسهاي پايه نفتي و روغنها نگاهداشته شوند . وقتي كه انبارش مستقيماً بر روي زمين انجام مي شود وزن لوله نبايستي بوسيله بل(مادگي) كوپلينگ يا سطح هر نوع اتصال ديگر تحمل شود.

لوله بايستي بر روي زمين خوابانيده شود و از خوابانيدن لوله بر روي زمين سنگي و يا قلوه سنگ و يا هر نوع جسم سخت نوك نيز كه موجب كنده شدن ، ترك و يا سوراخ شدگي در ديواره لوله شود احتراز شود . ديواره داخلي لوله ها و محل اتصالات بايستي از آلودگي و يا مواد خارجي ديگر پاك باشد .